Az Üzletipartner.com és a Bluepages.hu 

Adatvédelmi Szabályzata

Hatályos: 2019.10.10-től

 

Az adatkezelő neve: Üzletipartner.com (beleértve a Blupages.hu – t, továbbiakban Adatkezelő)

Székhely, postacím: 1214 Budapest, Szabadság u. 49.2.11.

Adatvédelmi e-mail: info@uzletipartner.com

Honlap: uzletipartner.com; bluepages.hu

Adószám:

Nyilvántartási szám:

Az Adatkezelő a hozzá beérkező adatvédelemmel kapcsolatos e-maileket nem őrzi meg, nem tárolja.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy szabályozza az adatkezelő személyes adatkezelését és biztosítsa a szolgáltatásokat igénybevevők jogait a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően.

Az Adatkezelő a Szabályzatban leírtakat magára nézve jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során mindvégig alkalmazza. Az Adatkezelő fontosnak tartja az információs önrendelkezés jogát – különös tekintettel a személyes adatokra, minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy e jogok betartásra kerüljenek.

Az Adatvédelmi Szabályzatot az Adatkezelő a mindenkori hatályos jogszabályok szerint megváltoztathatja. A hatályos verzió a fenti honlapon elérhető.

 

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az adatkezelésben megadott céllal és jogalap alapján az alább felsorolt jogszabályok szerint végzi. A személyes adatok kezelése az Ügyfél (továbbiakban Érintett) önkéntes hozzájárulásával történik. A hozzájárulást az Érintett bármikor visszavonhatja. Bizonyos esetekben az Adatkezelő köteles egyes személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban leírtaktól eltérően kezelni, átadni, tárolni. Adatkezelő ezen esetekben – amennyiben ez lehetséges és jogszabály lehetőséget ad rá – erről tájékoztatja az Érintetteket.

 

Az Adatkezelési Szabályzatot megalapozó jogszabályok:

– GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.);
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

 

Az adatok tárolása, biztonsága

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai eszközökön tárolja. Adatkezelő személyes adatokat székhelyén, telephelyén nem tárol. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok az uzletipartner.com, illetve a bluepages.hu működését biztosító szerverek adatbázisában vannak tárolva.

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.

https://www.mhosting.hu/

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon: +36 1 700 2323

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését megfelelően védett informatikai rendszeren végzi. Az üzemeltetés során gondoskodik az azon tárolt adatok jogszabályban előírt sértetlenségének biztosításáról. Az adatokhoz kizárólag a jogszabályban előírt jogosultaknak biztosít hozzáférést.

 

Az adatokat elsősorban az Adatkezelő és munkatársai jogosultak megismerni a jogszabályban előírt mértékben. Az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott személyeken kívül, az Adatvédelmi Szabályzatban leírtakon túl nem teszi közzé és harmadik félnek nem adja ki.

Az adatokat kezelő munkatársak:

Név: Varga Zsuzsanna, Kondorosi Edit

Székhely, postacím:

E-mail:

Weboldal: https://www.uzletipartner.com/ és https://www.bluepages.hu/

Adószám:

Nyilvántartási szám:

Kezelt személyes adatok: Hirdetést feladó neve, email címe. Cég neve, weboldala, email címe, telefon száma, hirdetés feladása és adatbázisba jelentkezés időpontja.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy adatai kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor mi annak a célja, kik kezelik azokat. Az Érintettnek joga van a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, panasz benyújtásához, ha az adatok nem az Érintettől származnak. Helyesbítési kérelem esetén az Adatkezelő köteles késedelem nélkül annak eleget tenni.

Az Adatkezelő köteles késedelem nélkül eleget tenni az Érintett helyesbítési kérelmének (pontatlan személyes adatok, továbbá hiányos személyi adatok kiegészítése).

Az Adatkezelő köteles késedelem nélkül törölni az Érintett személyes adatait, ha a következő indokok közül valamelyik fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért azt az Érintett megadta.
  • Az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását
  • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

 

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (a korlátozás arra az időre szól, amíg az adatok pontosságának ellenőrzése megtörténik
  • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését (helyette kéri a korlátozást)
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azok megtartását, korlátozását jogi igényének érvényesítése miatt.

Korlátozás esetén a személyes adatokat csak az Érintett hozzájárulásával jogi igények érvényesítése céljából lehet kezelni.

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Ez esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy jogos indokok igazolják az adatok további kezelését.

Az Érintettnek joga van arra, hogy személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Érintett jogainak megsértése esetén a ogszabályban megadott elérhetőségeken érdeklődhet, panaszt tehet, jogorvoslatot kérhet. Jogosult bírósághoz fordulni illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; Tel: +36 (1) 391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu/

 

Hatósági megkeresés esetén az Adatkezelő adatkiadásra kötelezhető – amennyiben ezt a jogszabály előírja.